§ 1. Navn og hjemsted 

Stk. 1. Kredsorganisationens navn er Københavns Skoleskak (Dansk Skoleskak – Københavns Kredsen), der udgøres af skole-/klubmedlemmer og individuelle medlemmer i: Albertslund, Ballerup,  Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre Høje-Taastrup,  Ishøj, Københavns, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Tårnby kommuner. 

§ 2. Formål 

Stk. 1. Københavns Skoleskak (Dansk Skoleskak – Københavns Kredsen) er kollektivt dobbeltmedlem  af den landsdækkende børne- og ungdomsorganisation Dansk Skoleskak. Kredsen har til formål at: 

▪ Organisere og udbrede skoleskak for børn og unge i kredsens område. 

▪ Samle børn og unge i et aktivt fællesskab uanset alder, køn, sprog, religion og nationalitet,  således at de via skoleskak udvikles til opmærksomme og selvstændige mennesker, der er villige  til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund. 

▪ Arbejde ud fra den særlige idé om, at skoleskak styrker børn og unges faglige og sociale udvikling.  ▪ Arbejde lokalt efter Dansk Skoleskaks formål, vision og strategi. 

Stk. 2. Dansk Skoleskaks vedtægter gælder for kredsen i det omfang, hvor der ikke er andet vedtaget.

§ 3. Virkemidler 

Stk. 1. For at realisere formålet, kan følgende virkemidler anvendes: 

▪ Arrangering af turneringer – både individuelt og for skoleskakhold. 

▪ Arrangering af ture og alternative arrangementer med socialt indhold. 

▪ Øvrige aktiviteter på bredt grundlag som tilbud til alle skakinteresserede skoleelever, børn og  unge i kredsens område. 

Stk. 2. Kredsbestyrelsen kan i samarbejde med andre organisationer eller kredse medvirke til afholdelse  af arrangementer eller initiativer jf. § 2. 

§ 4. Medlemskab 

Stk. 1. Medlemmer af Københavns Skoleskak (Dansk Skoleskak – Københavns Kredsen) er automatisk  medlem af landsorganisationen Dansk Skoleskak.  

Der arbejdes med to former for medlemskab 

1. Skole- og klubmedlemmer – som er steder, hvor skoleelever undervises ifølge  undervisningspligten eller er berettiget til at søge statens uddannelsesstøtte (SU). Grupper af  skolesøgende elever på tværs af flere skoler, kan også optages som medlemmer. Disse skole- og  klubmedlemmer betegnes i det følgende som ’skole- og klubmedlemmer’. 

2. Individuelle medlemmer – som er ledere og elever, der har tilknytning gennem et skole- og  klubmedlem, og som er registeret som leder eller elev. Disse betegnes i det følgende som  ’individuelle medlemmer’. 

Skole- og klubmedlemmer samt individuelle medlemmer betegnes i det følgende som ’medlemmer’,  medmindre andet specifikt er angivet. 

Stk. 2. Medlemmer har lov til at deltage i arrangementer og medlemstilbud i Københavns Skoleskak og  Dansk Skoleskak. 

Stk. 3. Medlemmerne betaler et kontingent fastsat af Dansk Skoleskaks Landsudvalg, og som opkræves  pr. skoleår (august-juli).  

Stk. 3a Københavns Skoleskak har mulighed for regulering af kontingentet for de enkelte klubber og skoler. 

Stk. 4. Såfremt et medlems økonomiske forpligtelser ikke er indfriet, kan medlemmet eller dets  individuelle medlemmer ikke deltage i aktiviteter med skoleskak eller stemme på kredsmødet. 

Stk. 5. Udmeldelse sker årligt med virkning fra 1. juli. Udmeldelsen sker online via skoleskak.dk eller til  udmeldelse@skoleskak.dk. 

§ 5. Kredsbestyrelsen 

Stk. 1. Kredsen ledes i det daglige af en kredsbestyrelse på 3-7 personer.  

Stk. 2. Kredsbestyrelsen består af skoleskakleder(e), forældrerepræsentant(er) og ung-repræsentanter. 

Stk. 3. Kredsbestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig selv efterfølgende med  kredsleder, turneringsanvarlig, næstformand, kasserer, sekretær, forældrerepræsentant(er) og ung repræsentant(er). Formand og kasserer må ikke være samme person. Posterne besiddes for 1 år ad  gangen.  

Stk. 4. Forældre- og ung-repræsentant(er) har særligt til opgave at repræsentere henholdsvis forældre og  unge i kredsen, således at alle tager aktivt del i kredsens arbejde. 

Stk. 5. Der vælges mindst én suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanten deltager i kredsbestyrelsens  arbejde, men uden stemmeret. 

Stk. 6. Kredsbestyrelsen ledes i overensstemmelse med disse vedtægter og kredsmødets beslutninger. 

Stk. 7. Kredsbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og  arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

Stk. 8. Kredslederen har ansvaret for indkaldelse til kredsbestyrelsesmøder, når denne eller 2  kredsbestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt. 

Stk. 9. Et medlem kan ekskluderes af 2/3 af kredsbestyrelsen, såfremt medlemmet har optrådt uværdigt, handlet i strid med Dansk Skoleskaks formål, i strid med loven eller på anden måde skadet Københavns Skoleskak eller Dansk Skoleskak, hvorefter denne ikke kan være medlem, leder eller i  øvrigt beklæde poster i organisationen.  

Stk. 10. Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag prøvet ved førstkommende kredsmøde eller  generalforsamling. Der kræves 2/3 flertal ved almindelig afstemning for at fastholde ekskluderingen.  Medlemmet kan få sin sag prøvet på Dansk Skoleskaks Landsudvalgsmøde, hvis afgørelse er endelig.  

Stk. 11. Kredsbestyrelsens afgørelser i øvrigt kan indankes til generalforsamlingen. 

§ 6. Generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er Københavns Skoleskaks (Dansk Skoleskak – Københavns Kredsens) højeste myndighed. Generalforsamlingens afgørelse er endelig med undtagelse af spørgsmål om  eksklusion. 

Stk. 2. Ordinært kredsmøde afholdes hvert år i første trimester. Indkaldelse annonceres på  kbhskoleskak.dk og udsendes på e-mail med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden til alle  Skole- og Klubmedlemmer, kontaktpersoner samt andre interesserede, der har meldt sig til formanden. 

Stk. 3. Forslag skal indsendes til kredsformanden senest 1 uge før kredsmødet, og offentliggøres på  hjemmesiden kbhskoleskak.dk 

Stk. 4. Alle med tilknytning gennem Skole- og klubmedlemmer, revisorer samt repræsentanter fra  Dansk Skoleskak har møde- og taleret på generalforsamlingen. 

Stk. 5. På generalforsamlingen har alle individuelle medlemmer, der er registreret via kredsens Skole- og  klubmedlemmer, én stemme hver. Kredsbestyrelsesmedlemmer har ligeledes én stemme. Ingen  personer kan dog have mere end én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt, men et barns  stemme kan evt. varetages af en forælder eller værge i deres sted. Ved afstemninger er simpelt flertal  afgørende. I forbindelse med vedtægtsændringer kræves dog et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer. 

Stk. 6. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot én af de tilstedeværende stemmeberettigede kræver  det. 

Stk. 7. Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Fremlæggelse af kredsbestyrelsens beretning til godkendelse. 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget herunder fastsættelse af kontingent.  

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af en kredsbestyrelse på mindst 3 personer, bestående af både skoleskakleder(e),  forældrerepræsentant(er) og ung-repræsentant(er). Kredsbestyrelsen konstituerer efterfølgende  sig selv. 

6. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen. 

7. Valg af revisor. 

8. Valg af revisor suppleant. 

9. Drøftelse af arbejdet for den kommende sæson. 

10. Fastsættelse af næste ordinære kredsudvalgsmøde. 

11. Eventuelt. 

Specielt er det, at valgperioden for alle poster er 1 år. 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når kredslederen, et flertal i kredsbestyrelsen, eller  individuelle medlemmer fra mindst 1/5 af skole- og klubmedlemmerne kræver det. Kredsbestyrelsen  fastsætter tid og sted for det ekstraordinære møde og indkalder hertil med mindst 10 dages varsel.  

§ 8. Økonomi 

Stk. 1. Kassereren administrerer kredsens økonomi under ansvar over for kredsbestyrelse og  medlemmer.  

Stk. 2. Kredsens regnskabsår følger kalenderåret dvs. fra 1/1 til 31/12. 

Stk. 3. Regnskabet revideres af de på kredsmødet valgte revisor(er). 

§ 9. Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på kredsmødet, hvor ændringsforslaget fremgår af  dagsordenen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra det kredsmøde, de vedtages på. 

§ 10. Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Kredsen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere myndigt  bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes  kredsen af den samlede bestyrelse.  

Stk. 2. Der påhviler ikke kredsens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Dansk  Skoleskak – Københavns Kredsen.  

§ 11. Opløsning 

Stk. 1. Kredsorganisationen kan ikke opløses, medmindre det vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf det ene er ordinært, med mindst 2/3 af de stemmeberettigedes stemmer.  

Stk. 2. I tilfælde af opløsning videregives kredsens aktiver så de efter generalforsamlingens skøn bedst  muligt fortsætter Københavns Skoleskaks arbejde og visioner.